LOKALIZUJEMY BEZPIECZEŃSTWO.

Dostarczamy rewolucyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i monitoringu transportu,
wykorzystując autorskie oprogramowanie, mobilne GPS i plomby elektroniczne.
Ograniczamy straty w łańcuchu dostaw, optymalizujemy procesy logistyczne, generujemy oszczędności.

LIMUR sp. z o.o.

Firma dostarcza rozwiązania których celem jest wsparcie procesów zachodzących w łańcuchach dostaw. Celem naszych działań jest umożliwienie poszczególnym ogniwom łańcucha osiągnięcie przewagi konkurencyjnej z jednoczesną redukcją kosztów, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia wartości dla nabywcy.

Od momentu powstania, spółka z sukcesami realizowała projekty z branżach retail, transporcie kolejowym, logistyce, ochronie fizycznej i spedycji kontenerowej. Wszystko to w oparciu o najbardziej nowatorskie rozwiązania z zakresu technologii, począwszy od GPS, poprzez RFID, telefoni satelitarnej i wsparciu dronów włącznie.

Mamy świadomość, że istotą zapewnienia satysfakcji klienta (użytkownika ostatecznego) jest odpowiednio zbudowany i zaplanowany przepływ towarów, który stwarza warunki do natychmiastowej reakcji na ich potrzeby, w tym zaspokojenie realnego popytu. Jako dostawcy rozwiązań dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw wiemy, że każde z kolejnych ogniwo powinno otrzymać żądany produkt dokładnie wtedy, kiedy jest mu on potrzebny - w odpowiedniej cenie i jakości.

Kwintesencję wspomnianego działania oddaje reguła 7R (ang. right) - w Polsce przetłumaczona na 7W. Opisuje siedem elementów, które muszą być spełnione, żeby proces przyjmowania, przechowywania i transportowania materiałów lub produktów był efektywny:

  • right product (właściwy produkt)
  • right quantity (właściwa ilość)
  • right condition (właściwy stan)
  • right place (właściwe miejsce)
  • right time (właściwy czas)
  • right customer (właściwy klient)
  • right price (właściwa cena)

Wychodząc naprzeciw niniejszym oczekiwaniom wszystkich uczestników rynku, nasz interdyscyplinarny zespół specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania stratom w łańcuchach dostaw przygotował wyjątkowe i unikalne rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie ww. celów.

System

Zintegrowany Sytemu Bezpieczeństwa Transportu LIMUR, który jest kompleksowym rozwiązaniem służącym do zarządzania wiarygodnymi informacjami z obszarów transportu, logistyki, bezpieczeństwa oraz jakości. Wykorzystanie innowacyjnych, mobilnych plomb elektronicznych z modułem GPS, jak również unikalnego oprogramowania umożliwia pełen monitoring floty transportowej oraz natychmiastowy dostęp do informacji o lokalizacji pojazdu, otwarciach przestrzeni ładunkowej, nieuzasadnionych postojach, zjazdach z bezpiecznych korytarzy oraz postojach w lokalizacjach wysokiego ryzyka.

Przedmiotowy system ma zastosowanie w obszarze logistyki zaopatrzenia oraz logistyki dystrybucji. Jako system uniwersalny - może być konfigurowany w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów (uczestników łańcucha dostaw).

Naszą przewagę konkurencyjną budują autorskie oprogramowanie, które swym zakresem znacznie wykracza poza standardowe aplikacje do pozycjonowania floty oraz jedyne, dostępne na światowym rynku mobilne plomby elektroniczne z wbudowaną funkcją GPS. Dzięki temu nie tylko lokalizujemy bezpieczeństwo, ale także dostarczamy szereg korzyści i generujemy wymierne oszczędności finansowe.

LIMUR eliminuje niekorzystne zdarzenia transportowe – ingerencje w przestrzeń ładunkową, postoje w miejscach niebezpiecznych czy nielegalny obrót paletami. Wymusza też większe zaangażowanie firm transportowych, podnosi jakość podstawianej floty oraz eliminuje nieuczciwych kierowców i podwykonawców.
LIMUR usprawnia szereg procesów logistycznych, pozwala monitorować poszczególne etapy okna dostaw, powiadamia klientów o zbliżające się dostawie, sygnalizuje możliwe spóźnienie się dostawy na wyznaczoną awizację, dostarcza informacji o gotowości pojazdów do podjęcia kolejnych zleceń, powiadamia wszystkich uczestników łańcucha dostaw o awarii w trasie, w efekcie podnosząc jakość procesu obsługi klienta w zakresie dostaw.
LIMUR gwarantuje integralność przestrzeni ładunkowej, niezależnie od tego, czy jest to kontener, izoterma, cysterna samochodowa czy też cysterna kolejowa. Dzięki temu nasi klienci mają gwarancję jakości towaru dostarczanego swoim klientom.
LIMUR monitoruje temperaturę w zimnym łańcuchu dostaw i robi to w czasie rzeczywistym. Każde trwałe przekroczenie zadanych parametrów w zakresie temperatury i wilgotności jest automatycznie i niezwłocznie zgłaszane decydentom. Pozwala to podjąć natychmiastową reakcję i unikać strat wynikających z przemrożeń lub niedotrzymania ciągu chłodniczego
LIMUR precyzyjnie liczy ilość kilometrów pokonanych przez poszczególne auta. Przy dynamicznie zmieniającej się siatce drogowej pozwala to na bieżąco weryfikować zasadność faktur wystawianych naszym klientom przez firmy transportowe oraz systematycznie optymalizować korytarze dla poszczególnych łączeń. Generuje to wymierne oszczędności finansowe, sięgające kilku procent wartości każdej faktury za usługi transportowe.

"Już tylko 43% informacji funkcjonuje w formie papierowej. Aż 77% organizacji zdaje sobie sprawę z kluczowej wartości informacji uznając jej bezpieczeństwo za jeden ze swoich priorytetów."

Dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych. Posiadamy wewnętrzną Politykę Bezpieczeństwa Informacji, której zasadniczym celem jest realizacja działań przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią maksymalny poziom bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, kradzieżą lub nieuprawnioną modyfikacją.
Wszystkie umowy z Klientami powierzającymi nam dane wrażliwe objęte są klauzulami poufności. W zakresie rozwiązań technicznych, systemy poszczególnych klientów umieszczane są na osobnych serwerach, w centrach danych udostępnianych nam przez wiodących polskich dostawców zapewniających nam ciągłość dostępności i bezpieczeństwo teleinformatyczne.

"W globalnej gospodarce, złożone łańcuchy dostaw i rosnąca rola firm zewnętrznych powodują, że zarządzanie zagrożeniami bezpieczeństwa łańcucha dostaw wymaga pro-aktywnego, zintegrowanego podejścia."

Certyfikacja, doradztwo w zakresie procedur bezpieczeństwa transportu, szkolenia oraz pomoc w implementacji nowych umów transportowych stanowią integralne elementy Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu LIMUR. W wyniku analizy polityki transportowej i procesów logistycznych, identyfikujemy te obszary, w których poziom ryzyka jest szczególnie wysoki. Mając tę wiedzę doradzamy i współpracujemy z klientami nad wypracowaniem nowych rozwiązań prawnych i systemowych, które te ryzyka eliminują.
Na tym etapie System LIMUR jest modyfikowany i rozwijany tak, aby w pełni dostosować go do wymagań i ryzyk, specyficznych dla każdego klienta. Nasze referencje w zakresie prowadzenia różnego rodzaju audytów i szkoleń obejmują największe światowe firm oraz instytucje państwowe, a nasi audytorzy należą do najwybitniejszych polskich i europejskich specjalistów i praktyków w zakresie bezpieczeństwa logistyki produkcji, zaopatrzenia jak i logistyki dystrybucji.

"W pełni wartościowa informacja, jako zasób strategiczny organizacji, zwiększa wiedzę organizacji o otaczającej rzeczywistości, wspiera procesy zmian, umożliwia komunikowanie się pracowników i kierownictwa, wzbogaca wiedzę indywidualną pracowników, pozwala podejmować decyzje oraz ułatwia nawiązywanie więzi z otoczeniem i daje przewagę nad konkurentami."

Rozwój globalnego społeczeństwa informacyjnego sprawia, że informacja jest traktowana jako dobro ekonomiczne, podstawowy zasób nowoczesnych przedsiębiorstw. Wraz z upowszechnieniem się dostępu do informacji oraz zwiększeniem szybkości jej przepływu, wiarygodne dane stają się jednym z najważniejszych zasobów nowoczesnej firmy oraz źródłem przewagi konkurencyjnej. LIMUR jest systemem agregującym informacje generowane przez urządzenia GPS, który następnie przetwarza i analizuje uzyskane dane.
W efekcie analizy powstają raporty dostarczające precyzyjnych, wiarygodnych i uporządkowanych informacji naszym klientom. Wśród podstawowych, generowanych automatycznie, raportów LIMURA, dostępne są raporty otwarć przestrzeni ładunkowej, nieuzasadnionych postojów, zjazdów z bezpiecznych korytarzy, spóźnień na awizację, efektywności procesów rozładunku, terminowości dostaw, temperatur w logistyce freszowej czy, szczególnie ceniony przez działy logistyki naszych klientów, raport okien dostaw.

"Funkcjonujemy w globalnej gospodarce opartej na wiedzy, w której kluczową determinantą rozwoju i powodzenia całego przedsiębiorstwa staje się efektywne zarządzanie wiedzą. Zasadniczym elementem skutecznego zarządzania wiedzą jest ciągłe doskonalenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstwa w obliczu turbulentnego otoczenia, co stanowi podstawę utrzymania przewag konkurencyjnych."

System LIMUR jest znakomitym przykładem narzędzia informatycznego, którego rolą jest agregowanie i natychmiastowa, zautomatyzowana dystrybucja informacji kluczowych dla przedsiębiorstwa, bezpośrednio do decydentów. Zdecydowanie upraszcza to modele komunikacji, przekłada się na skrócenie czasu potrzebnego na podjęcie decyzji i wdrożenie działań oraz generuje zasadnicze oszczędności finansowe eliminując konieczność zatrudniania części personelu. Przykładem praktycznym może być informacja o nieautoryzowanym otwarciu przestrzeni ładunkowej. Zdarzenie takie jest automatycznie raportowane Menedżerowi Bezpieczeństwa, za pomocą wiadomości email lub sms.
Informacja ta trafia też do kolejnego punktu rozładunku, który automatycznie przygotowuje się do przeliczenia towaru. Następnie przesyłana jest do firmy transportowej zatrudniającej kierowcę, której zadaniem jest wyjaśnienie zdarzenia oraz umieszczenie treści wyjaśnień w systemie. Firma ta jednocześnie otrzymuje informację o naliczonej karze umownej. Cały obieg informacji odbywa się w czasie rzeczywistym, z pominięciem personelu ochrony, personelu monitoringu, bez konieczności wykonania szeregu telefonów. Oprócz informacji o zdarzeniach, które dystrybuowane są niezwłocznie, system automatycznie, w zadanych interwałach czasowych, generuje i wysyła okresowe raporty zdefiniowane przez użytkowników systemu.

"Sprawny serwis możliwy jest jedynie wtedy, gdy cała działalność firmy podporządkowana jest jednemu celowi – satysfakcji klienta."

Umowy serwisowe i warunki gwarancji skonstruowane są w taki sposób, żeby ogólna ilość urządzeń w użytku pozostawała niezmienna, niezależnie od skali uszkodzeń, wad i usterek. Osiągamy to dzięki trójelementowej polityce serwisowej. Pierwszym jej elementem są zryczałtowane wizyty serwisowe. Nasz przeszkolony personel wizytuje centra dystrybucji, w których dokonuje bieżących napraw i przeglądów, szkoli użytkowników i dyspozytorów z warunków prawidłowej eksploatacji oraz wspiera personel monitoringu w zakresie obsługi systemu LIMUR. Drugim elementem jest bufor urządzeń zastępczych. W przypadku usterki urządzenia, na czas jej usunięcia, jest ono zastępowane innym, w pełni sprawnym.
Po trzecie, większość dostarczanych przez nas urządzeń ma budowę modułową. Dzięki temu nasz serwis krajowy, do którego trafiają uszkodzone urządzenia, jest w stanie szybko i sprawnie je naprawić i zwrócić klientowi. Poszczególne moduły takie jak elektronika, mechanika czy bateria są szybko wymieniane, dzięki czemu urządzenie może niezwłocznie wrócić do bieżącej eksploatacji. Dodatkowym narzędziem usprawniającym zarządzanie urządzeniami będącymi w dyspozycji klienta jest Panel Serwisowy w systemie LIMUR, przez który zgłaszane są usterki oraz gdzie klient sprawdzić może aktualny stan napraw oraz historię usterek dla swoich urządzeń.

Urządzenia

Urządzenia RadioSecure™ są innowacyjnym rozwiązaniem służącym do monitorowania bezpieczeństwa oraz integralności towarów w tranzycie, wykorzystującym technologie GPS, GPRS, RFID i komunikację satelitarną. Łączy w sobie funkcje GPS i superbezpiecznej plomby wielokrotnego użytku, spełniającej wymagania ISO 17712 oraz C-TPAT. Odporne na wszelkie próby ingerencji i manipulacji, każdorazowo i natychmiast sygnalizują wszystkie zdarzenia zdefiniowane przez decydentów jako niebezpieczne.

Kontakt

Trafiliście Państwo na tę stronę chcąc ograniczać swoje straty w łańcuchu dostaw, wyeliminować kradzieże w transporcie, zwiększać efektywność procesów logistycznych i jakość obsługi klienta oraz ograniczać koszty usług transportowych? Zachęcamy do kontaktu z zespołem naszych specjalistów!