Unia Europejska

Nawiążmy współpracę - to
będzie dobra decyzja.

Materiały
firmowe

LIMUR DRIVER CONNECT

LIMUR DRIVER CONNECT jest aplikacją mobilną na telefon, wykorzystywaną przez kierowców realizujących zlecenia transportowe dla klienta. Po zalogowaniu, kierowca może przeglądać i potwierdzać podjęcie wyznaczonych mu zleceń.

LIMUR IoT

LIMUR loT jest projektem wykorzystującym najnow­sze technologie w usprawnieniu procesów w logistyce. Wykorzystanie sensorów i lokalizatorów komunikujących się w technologii LoRA WAN oraz beaconów BLE pozwala zabezpieczać produkty o wysokiej wartości.

LIMUR YARD MANAGEMENT SYSTEM

LIMUR YMS jest aplikacją mobilną instalowaną w kioskach składających się z ekranu, drukarki i mobilnych skanerów. Głównym celem aplikacji jest rejestracja czasów poszcze­gólnych operacji wewnątrz magazynów.

LIMUR PER TRIP

LIMUR PER TRIP jest kompleksową usługą aktywnego monitorowania transportów o wysokiej wartości. LIMUR wypożycza klientom urządzenia GPS, zajmując się także ich odzyskaniem od podwykonawców klienta po realizacji dostawy.

LIMUR Temperature and Humidity Monitoring System

LIMUR THMS jest aplikacją mobilną, wykorzystywaną do monitorowania temperatury i wilgotności w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą zarządzać tempera­turą i wilgotnością z wielu sensorów, mogą definiować dozwolone progi zakresów obu parametrów oraz otrzy­mywać alerty.

LIMUR PLOMBA ELEKTRONICZNA

LIMUR SECURITY SEAL jest systemem składającym się z mobilnej plomby elektronicznej GPS, która zabezpie­cza przestrzeń ładunkową transportów ciężarowych oraz platformy monitoringu, zintegrowanej z systema­mi klasy TMS.